پس از خريد ملك از شركت ناميرا در خصوص خدمات اجاره اي ،شركت ناميرا كليه توان خود را در راستاي جلب رضايت مشتريان محترم قرار ميدهد.