جهت هر گونه تعميرات تغييرات ملك خود ،شركت ساختماني ناميرا با كادر مجرب خود در اختيارمشتريان محترم ميباشد.