كليه بيمه ها أعم از سلامت،زلزله،حوادث،وسائل نقليه و...از طريق شركتهاي تحت قرارداد با ناميرا با كمترين تعرفه بازار موجود جهت رفاه حال مشتريان ارجمند انجام ميگيرد.