با در دست داشتن سند مالكيت ،پاسپورت ،٣ قطعه عكس ٣*٤ ،دفترچه حساب بانكي كه حداقل يك روز قبل از روز مصاحبه مبلغ معادل ٦٠٠٠٠$ بايد در حساب بانكي شما ديده شود. همراه با بيمه سلامت يكساله ميتوانيد اقامت يكساله گرفته و در صورت تمديد اقامت به مدت ٨ سال اقامت شما به اقامت نامحدود منجرب خواهد شد. جزييات اقامت دايم و يا شرايط شهر وندي حضورا وَيَا با ارتباط با ما ميتوانيد كسب اطلاع نماييد.