جهت فعاليت تجاري ورسمي كردن حضورتان در كشور تركيه والخصوص اگر قصد گرفتن پاسپورت تركيه داريد مطمئنا نياز به ثبت شركت ميباشد،در اين خصوص با وكلا و مشاوران مالي شركت ناميرا ميتوانيد به راحتي وبا هزينه مناسب عملي نماييد.