خانه رویایی شما را ما پیداکنیم

1,000,000€
برای فروش

Bektaş Antalya/Alanya/

اتاق 8 سالن 1 حمام منطقه
285,000€
برای فروش

Kestel müstakil villa Antalya/Alanya/Kestel

اتاق 3 سالن حمام منطقه
285,000€
برای فروش

BEKTAŞ villa Antalya/Alanya/

اتاق 7 سالن حمام منطقه
285,000€
برای فروش

HASBAHÇE Antalya/Alanya/

اتاق 4 سالن حمام منطقه
250,000€
برای فروش

Bektaş Villa Park Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام3 منطقه
170,000€
برای فروش

Bektaş VİLLA 2 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام منطقه
160,000€
برای فروش

Asta Villa C4 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام منطقه
83,000€
برای فروش

SAH2 ?zmir//

اتاق سالن حمام منطقه
72,000€
برای فروش

SAH4 ?zmir//

اتاق سالن حمام منطقه
150,000€
برای فروش

SAH5 ?zmir//

اتاق سالن حمام منطقه