خانه رویایی شما را ما پیداکنیم

172,500€
برای فروش

11 مجتمع مسکونی یوزباشی Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
80,000€
برای فروش

اوتوپیا 13 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه site
45,000€
برای فروش

محمودلار 17 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
95,000€
برای فروش

محمودلار،لب دریا 18 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
199,000-727,450€
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل 5 ستاره 20 Antalya/Alanya/

اتاق 1-2-3 سالن 1-2 حمام منطقه
27,000€
برای فروش

دمیرتاش 21 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
85,000€
برای فروش

آنتیک کِنت 25 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
62,000€
برای فروش

31 اوبا Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام منطقه
80,000€
برای فروش

محمودلار،لب دریا 34 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
200,000€
برای فروش

کلوپاترا لب دریا 34 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام1 منطقه
30,000€
برای فروش

آزورا پارک 36 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام1 منطقه
77,000€
برای فروش

جیک جیلی 37 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام منطقه
84,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 38 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 68
80,000€
برای فروش

محله سارای (e) 39 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
121,100€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 40 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 97
199,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 41 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه 149m*2
230,000-250,000€
برای فروش

بکتاش 42 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
119,000€
برای فروش

محمودلار2+1 44 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه 145 m*2
76,000€
برای فروش

محمودلار1+1 45 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 70 m*2
200,000€
برای فروش

کارگیجاک 46 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
45,500€
برای فروش

آزورا پارک 49 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام منطقه
36,000€
برای فروش

آزورا پارک 50 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام1 منطقه
48,000€
برای فروش

تسمور 51 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
55,000€
برای فروش

اوبا 52 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
59,800€
برای فروش

آزورا پارک 53 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
58,000€
برای فروش

جیکجیلی 56 Antalya/Alanya/

اتاق 0 سالن 1 حمام1 منطقه
اجاره

محمودلار 57 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
اجاره ماهانه

محمودلار 58 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
115,000€
برای فروش

کستل 60 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
اجاره ماهانه

الانیا /ترمینال61 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
75,000€
برای فروش

محمودلار 62 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
210,000€
برای فروش

دیمچای 63 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
70,000€
برای فروش

واحد مسکونی Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه site
67.000€
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 50
85.000€
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 100
84.200€
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 64
60.000€
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 95
88500€
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 2 حمام2 منطقه 110